fbpx

Zpracování osobních údajů

Coplay s.r.o., IČ: 14293285, se sídlem Zářecká Lhota 51, 565 01 Choceň, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49016  (dále jen „Coplay“), si velmi vážíme vaší důvěry.

Zde zjistíte, jak
zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti
s prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese (www.hraola.cz).

Veškeré osobní údaje
zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na
jejich bezpečné uchovávání.

 1. Definice

1.1 Pro účely těchto
pravidel ochrany osobních údajů mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.1.1 “GDPR” –
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;

1.1.2 “Občanský
zákoník
” – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.1.3 “Obchod” –
internetový obchod dostupný na internetové adrese www.hraola.cz, který
zobrazuje zboží určené k prodeji Kupujícímu;

1.1.4 “Pravidla
– tato pravidla ochrany osobních údajů, kterými si řídí ochrana osobních údajů
při užívání Obchodu a prodeji Zboží;

1.1.5 “Smlouva” –
kupní smlouva ve smyslu § 2079 a násl. Občanského zákoníku, která bude uzavřena
na základě objednání Zboží;

1.1.6 – “Správce
– v souladu s čl. 4 bod 7 GDPR – Coplay s.r.o., IČ: 14293285, se sídlem Zářecká Lhota 51, 565 01 Choceň, zapsaná v obchodním rejstříku  vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49016  (dále jen „Coplay“) email: hraolacz@gmail.com;

1.1.7 “Subjekt” –
identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba ve smyslu GDPR, jejíž
osobní údaje jsou zpracovávány Správcem (návštěvník a uživatel Obchodu);

1.1.8 “Zákon o
informační společnosti
” – zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, v platném znění;

1.1.9 “Zákon o
ochraně osobních údajů
” – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění; a

1.1.10 “Zboží” –
zboží (movité věci) zobrazené prostřednictvím Obchodu určené k prodeji.

 • Úvodní ustanovení

2.1 Pravidla informují o
způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů realizovaných Správcem a o právech
Subjektů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

2.2 Správce zpracovává
pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní
údaje Správce shromažďuje a zpracovává výhradně podle Pravidel v souladu s GDPR
a Zákonem o ochraně osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů
zákonným a transparentním způsobem při dodržení podmínky minimalizace osobních
údajů v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 • Zdroje a kategorie
  osobních údajů

3.1 Správce zpracovává
výhradně osobní údaje získané od Subjektů prostřednictvím Obchodu, a to:

3.1.1 odesláním
objednávky Zboží prostřednictvím rozhraní Obchodu;

3.1.2 vyplněním e-mailu
do kolonky žádosti o zasílání newsletteru (obchodních sdělení) Správce; nebo

3.1.3 účastí v soutěži
nebo jiné marketingové akci Správce.

3.2 Správce zpracovává
následující osobní údaje Subjektů:

3.2.1 jméno;

3.2.2 příjmení;

3.2.3 telefonní číslo;

3.2.4 e-mailová adresa;

3.2.5 adresa pobytu
(bydliště); a

3.2.6 pohlaví.

 • Zákonné důvody a účely
  zpracování

4.1 Správce zpracovává
osobní údaje za následujícím účelem:

4.1.1 plnění smluvního
vztahu – za tímto účelem Správce vyžaduje (i) jméno, (ii) příjmení, (iii)
telefonní číslo, adresa pobytu a (iv) e-mailová adresa;

4.1.2 statistické účely
– zjišťování návštěvnosti internetových stránek (anonymní), monitoring počtu
zhlédnutí stránek Obchodu, času stráveného v Obchodu, typ zařízení Subjektu za
účelem zlepšení služeb Správce;

4.1.3 zasílání
obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb Správce (newsletter) – za tímto
účelem Správce vyžaduje e-mailovou adresu;

4.1.4 oprávněný zájem
Správce – zpracování v nezbytně nutném rozsahu za účelem zajištěné účinné
obhajoby Správce, evidence Správce, zkvalitňování služeb Správce, přímého
marketingu Správce (ve vztahu ke zákazníkům Správce) a odůvodněné ochrany zájmů
Správce (ochrana proti podvodům a útokům na technické řešení Obchodu); a

4.1.5 plnění zákonných
povinností – zejména pro daňové a účetní účely a poskytování informací orgánům
(subjektům) veřejné moci.

 • Doba uchování údajů
  (retenční doba)

5.1 Správce uchovává
osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel po dobu
deseti (10) let od realizace (dokončení) poslední části smluvního vztahu,
nevyžaduje-li právní předpis delší uchování.

5.2 Správce uchovává
osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.3 Pravidel po dobu, dokud nebude
odvolán souhlas nebo odhlášen odběr newsletteru (obchodních sdělení).

5.3 Správce uchovává
osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.4 Pravidel po dobu čtyř (4) let
od uplynutí záruční doby na Zboží, která se v případně sporu (soudního i
mimosoudního) přiměřeně prodlouží.

5.4 Správce uchovává
osobní údaje zpracovávané za účely dle čl. 4.1.5 Pravidel po dobu třiceti (30)
let od doby jejich získání.

5.5 Po skončení doby
uchování (retenční doby) Správce osobní údaje zlikviduje.

 • Zpracovatelé

6.1 Osobní údaje zpracovávají
pro Správce následující zpracovatelé:

6.1.2 provozovatelé
služeb umožňující provoz a fungování Obchodu;

6.1.2 provozovatel
cloudového úložiště – Google Cloud (https://cloud.google.com/security/gdpr/)

6.1.3 provozovatel
e-mailové služby – Google Mail (https://cloud.google.com/security/gdpr/)

6.1.4 provozovatel
mailingové služby (rozesílání newsletterů) – Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/)

6.2 Osobní údaje nebudou
předány do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

 • Zabezpečení osobních
  údajů

7.1 Správce prohlašuje,
že přijal veškerá potřebná technická, organizační a bezpečnostní opatření k
dostatečnému zabezpečení osobních údajů s ohledem na jejich důvěrnost,
integritu a dostupnost.

7.2 K osobním údajům
mají přístup pouze osoby pověřené Správcem.

 • Obchodní sdělení
  (newsletter)

8.1 Správce je oprávněn
zasílat novinky a jiná obchodní sdělení související s Obchodem a Zbožím na
e-mailovou adresu Subjektu, který od něj koupil Zboží. Zasílání obchodních
sdělení se řídí § 7 odst. 3 Zákona o informační společnosti. Subjekt může další
zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout – například kliknutím na
odhlašovací odkaz v obchodním sdělení.

 • Práva Subjektů

9.1 Každý Subjekt má
následující práva:

9.1.1 právo na přístup
ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR);

9.1.2 právo na opravu osobních
údajů (čl. 16 GDPR);

9.1.3 právo na výmaz
osobních údajů (čl. 17 GDPR);

9.1.4 právo na omezení
zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);

9.1.5 právo na
přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR); a

9.1.6 právo vznést
námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR).

9.2 V případě žádosti o
výmaz osobních údajů bude možné žádosti vyhovět pouze v případě, kdy zájem
Správce nebude převažovat nad zájmem Subjektu.

9.3 Subjekt má právo
kdykoli odvolat svůj souhlas (pokud tento je zákonným důvodem zpracování) se
zpracováním svých osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo
e-mail Správce.

9.4 V případě důvodných
pochybností o dodržování povinností Správce řádně zpracovávat osobní údaje,
může Subjekt podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Případně se
může obrátit i na příslušný soud.

 1. Soubory cookies

10.1 Správce používá
soubory cookies ke sbírání údajů o chování návštěvníků Obchodu za účelem
zlepšení služeb Správce. Stránky Obchodu je současně možné prohlížet i v
režimu, kdy nebude sledováno chování daného návštěvníka. Tento režim je možné
aktivovat odpovídajícím nastavením webového prohlížeče, nebo zasláním námitky
dle čl. 21 GDPR na e-mail Správce. Případným zablokováním cookies nezbytných
pro řádný chod Obchodu může dojít k narušení funkčnosti Obchodu.

10.2 Cookies pro cílení
marketingových sdělení se zpracovávají na základě souhlasu Subjektu, který
představuje nastavení jeho internetového prohlížeče. Souhlas Subjekt uděluje na
dobu, která je uvedena níže u jednotlivých cookies a lze ho kdykoli odvolat
pomocí změny nastavení internetového prohlížeče.

10.3 Za účelem
zobrazování relevantních marketingových sdělení a propojení se službami
sociálních sítí pro Správce soubory cookies zpracovávají následující
zpracovatelé:

10.3.1 Google Inc.,
sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako
provozovatel služby Google Analytics. Shromažďované soubory cookies jsou
následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se zásadami ochrany
soukromí dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

10.3.2 Facebook Inc.,
sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, jako provozovatel služby
Facebook Pixel. Shromažďované soubory cookies jsou ná-sledně zpracovány
společností Facebook Inc. v souladu se zásadami ochrany sou-kromí dostupnými na
https://www.facebook.com/fulldatausepolicy.

10.4 Správce na
stránkách Obchodu používá následující soubory cookies:

10.4.1 Dočasné soubory
cookies – jedná se o dočasné soubory, které umožňují monitorovat aktivitu Subjektů
na internetových stránkách Obchodu a po zavření okna internetové prohlížeče
jsou smazány. 10.4.2 Trvalé soubory cookies – jedná se o trvalé soubory, které
umožňují identifikovat Subjekt při prohlížení internetových stránek Obchodu a
zlepšují tak jeho uživatelskou zkušenost Subjektu. Tyto soubory lze kdykoli
smazat v nastavení internetového prohlížeče.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1 Používáním rozhraní
Obchodu a/nebo učiněním objednávky Subjekt potvrzuje, že se s Pravidly řádně
seznámil a nemá k nim výhrad.

12.2 Pravidla mohou být
předmětem jednostranných změn Správce. Na stránkách Obchodu bude vždy uvedena
aktuální verze Pravidel. O případných změnách Pravidel bude Správce Subjekty
informovat prostřednictvím e-mailu.

Účinnost Pravidel
nastává dnem 1. 7. 2020